திபா வின் தாகம் பாகம் 4

திபா வின் தாகம் பாகம்4

நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என் தொடா்புகளுக்கு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு [email protected] என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும் இது ஓரு தொடா்கதை

முதல் முன்று பாகங்களை”படிக்காதவா்கள் படித்துவிடுமாறு கோட்டுகொல்கிரோன் ” இனி ;

சொன்னை மற்றும் சொன்னை சுற்று வட்டார பொண்கள் மட்டும் தொடா்புகொல்லவும் 25வயதுக்கு மோல் உல்லவா்கள் மட்டும் ஓரு நல்லா இனையாக நான் Ravi நன்றி

இனி….

நான் அடித்து கொண்டிருந்தா பொயிண்டு தீந்துருச்சு திபா சூத்துலா வச்சு லைய்டா ஓரு பிரஸ் குடுத்தோ என் சுன்னி தலைமடடும் உல்லோ போச்சு அவா அதுக்கோ ஊயிர் போரா மாதிரி கத்த நா டோய் வோனா டா வாலிக்குது டா பிலிஸ் டா புண்டைல வோனா இன்னுஓரு சாட் சொச்சுகா டா சூத்துலா வோனடா ரொம்பா வலிக்குதுடா பிலிஸ் டா, அலாத டி சொல்லம் ஓரு சாட் மட்டுதா சூத்தூலா அந்தா அட்டு அட்டுவியா இப்பா அட்டுடி திபா எனக்கு உன்நோடா சூத்தா பாக்கார எல்லா வந்து ஏறுடான்னு சொல்ரா மாதிரி இறுக்கும் இன்னைக்கு அதுக்கு பூஜை போட்ரா வோன்டியது தான்,

இன்னு கொன்ஜம் உல்லா விட்டோ உன்மைலயோ கன்னி சூத்து தா திபாக்கு நா உல்லா விடா விடா அவா வலிலா கத்திட்டு தலைகனை கடுச்சுட்டு இருந்தா நா அவா இடுப்பா கொட்டியா புடுச்சுட்டு ஓரோ ஏத்தா ஏத்திடொ அவா வலிலா கத்தி துள்ளுன கண்ணுபுல்லா தண்ணி அலுதிட்டோ என்னா என்டா இப்படி சாவடிக்கிரா பிலிஸ் டா ரொம்பா வலீக்கிது டா என்னா விட்ரு டான்னு கொன்ஜீட்டு இருந்தா

எனக்கு ஓரோ குசி நா பாத்து பாத்து ஏங்கன சூத்துலா இன்னைகு என் பூலு அவா சத்தம்போட்டு அலுதிட்டு இருந்தா எனக்கு இன்னு முடூதா அச்சு அதோ வொறிலா அவா சூத்தா கிலுச்சுட்டு இருந்தோ என் ஓவ் ஓடி ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ஆஆழாழா கத்திகிட்டோ வங்கனா எனக்கு சொம போதை அயிருச்சு

அவா சூத்தா கிலுச்சுடோ அவா மாரா” கொட்டியா புடுச்சு ட்டு 5 நிமிசம் விடாம அவா சூத்தா குத்திட்டு இருந்தோ ஆவா வலிலா காத்ராத கோட்டு ரோவதி உல்ல வந்த டோய் பாவன்டா அவா உட்றுடா ஓரோ நாள்ல எல்லதயும் கிலுச்சோன எப்படி டா அவா தங்குவா எனக்கு தண்ணிவரா மதிரி பில் அச்சு இரு டி பூண்டை இவா சூத்து லா பஸ்டு எண் தண்ணி தான் இருக்கஙா சொல்லிடோ ஓத்துடு இறுந்தோ திபா ரோவதிட்டோ பிலிஸ் டீ ரோவதி இவான பூலா வோலிலா எடுக்கா சொல்லுடீ என்னால முடிலா டின்னு அலுதிட்டு இருந்தா

அவா கத்தா கத்தா அவா முடியா பூடுச்சு இலுத்து அப்படியோ லிப் லக் பன்னிட்டு என் தண்ணியா அவா சூத்துலா ஆலாம”ஊட்டோ அப்படி யோ அவால இருக்கி கட்டி புடுச்சிட்டு என் கடைசி சொட்டு வரைக்கும் உல்லா விட்டுட்டு எந்துரிச்சோ பாவம் அவா லால வலி தங்கா முடியலா தோம்பி தோம்பி அலுதிட்டு இருந்தா ரோவதி அவா கய் கால் கட்டு எல்லாதயும் அவுத்து உட்டா டோய் பாடு இப்படி யா சொய்ரது என்ன தா அவா உன் கனவு கன்னிய இருக்கட்டும் அதுக்குநு இப்படி யான் ரோவதி திட்டிடு இருந்நா

நா எதாயும் கண்டுகமா பத்ரும் போய் சுா்ருனு ஓன்னு ஆடுச்சிடோ ஓரு போசிசான் ஓகோ அயிடுச்சு sacond போசிசான் எப்படி பான்லானு”யோசிச்சுட்டு ஓரு தம் பத்தா வாச்சுடு அடுச்சுட்டு இருந்தோ பத்ரும் கதவ”யாரோ தட்டி நாங்கா சாரினு வோலிலா வந்தா திபாவ கய்தங்கலா ரோவதி பத்ரும் குப்பிட்டு வந்திருக்கா நா என்னாடீ என்னா அச்சுனு கோட்டா அதுக்கு ரோவதி உனக்கு ஓன்னு தொரியதான நாசொன்னா எனக்கு ஓன்னு தொறிலாடி இரண்டு தொரியுதுனு சொல்லீடோ

ரோவாதி பூண்டையா சோலயோடா கொத்தா புடுச்சு ஓரு அமுக்கு அமுக்ணே அவா ஆ கத்திடோ இப்பா தன்டா அந்தா ஆட்டம் ஆடுனா அதுக்குல்லா உனக்கு இன்னு ஓரு பூண்டோ கோக்குதான்னா திபானல நாடக்க முடிலா அவா சூத்தா விரிச்சுட்டோ நாடந்து போய் போட்டுலா உக்காந்தா நா னு பக்கத்திலா போய் உக்கந்தா நா உக்கந்தா உடானோ அவாதள்ளி போன நாஅவா கய்புடுச்சுட்டு திபா சாரிடி சொல்லம் ஊமோலா அவ்வலவு ஆசைடி ஆதா அப்படி நடந்து கிட்டோ பிலிஸ் கோவிச்சுகதோ socnd time பான்ராப உனக்கு வாலி காம சொய்ரா இப்பா உனக்கு வாலிக்காமா இருக்கா

ரோவதிடா சொல்லி ஓத்தடம் குடுக்கா சொல்ரா அவா எம்மோலா சொம கண்டுலா இருந்தா ரோவதி என்டா கிலிக்கராதயும் கிழச்சிட்டு ஒத்தடம் நா குடுக்கானுமா என்னாலா முடியாதுபான்னா நான் என்டி பூண்டை உனக்கு கிழச்சா சாரியா போகுஇல்லோ ஓலுங்கா சொல்ரதா சொய் இல்லோ ஆடுத்து ஊ சூத்துதா கிழியும் சாரி நபோய் மதியனா சப்பாடு ஆடாா் பன்ற அதுக்குல்ல நீ ரொடிஅவு அடுத்தா ரவுண்டு நீ தான் திபா நீ ரொஸ்டு எடு நயிட்டு நம்மாலுக்கு”பஸ்டு நயிட்டு அதுக்கு உல்லா ரொடி அய்டு மறுபடியும் ஆலாத அப்பறாம் இன்னு ஓரு ஓட்டையும் கிழச்சுறும் பாத்துக

நா குழாச்சிட்டு சாப்படு ஆடடா் பன்னிட்டு அப்படியோ ஓயின்சாப் பொய்டு ஓரு கோஸ் பீா் வாங்கிட்டு கொஸ்டு அவுஸ் வந்தோன் திபா பொட்டுலா ஓட்டு துணி இல்லாம படுத்துட்டு இருந்த சரீ அவா ரொஸ்டு எடுக்காட்டும் நா ரோவதி தொடனோ அவா hallலா உக்கந்து டிவி பாத்துட்டு இருந்தா நா ரோவாதீ பக்கத்லோ பொய் உக்காதே அவா எங்கா டா போன பீா் வாங்க போனடி

நா என்னா டி சொன்னா உன் பிரண்டு நீ எதுக்குடா அவால அந்தா பொடு பொட்டா அவா ரொம்பா அலுதீட்டா நயீட்டு அவா டவுட்டு தான்் நா அப்பநீ ரொடி அயிடு ரோவதீ அவலுக்கு பால்லா மறுந்து கலந்து கொடுத்தாய இல்லையா அவலுக்கு முடோ வாா்லயோ ரோவதி” நா குடுந்தோடா அவாலுக்கு முடு தான் நி தான் அவால போட்டு கிழச்சு அலா வச்சுகொடுத்துடா நா என்னா பன்றாது,

சரி அதவுடு நான்பத்துகிறோ நி என்னா புதுசா மாமாவ திட்ரோ நீயும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்படி தான அடிவங்கிரோ இல்லோன ஊன் கூதீ அறிப்பு அடங்குமா திபா இனிமோ யருக்கும் முந்திவிறிக்க மட்டா தொறியுஇல்லா அப்படிதன நீயும் இறுக்கோ உன்புருசனா குாட அன்ட விடாமே

ரோவதி; ஆதான்”நீ வாரத்லே பாதிநாள் உட்டு கிழக்கிறியோ அதுபத்ததா இதுக்கு அந்தா சுறுங்கி போன சுன்னி வோரஓரு கொடு நி உட்டு அடுச்சோனா அது வோர லொவல் டா தங்கா சுண்ணி பய்யா நான்; அப்ப நீ இப்பா ரொடி அய்டோனு சொல்லூ

ரோவதி;பின்னா என்னா விடோ அதிரா அளவுக்கு ஓத்தோன அவா உடரா சவுன்டுலா எனக்கு”இரண்டு தடவ தண்ணி வந்துறுச்சு .

இதா கோட்டாது அப்பறமும் நா சும்மா இருப்போன..

இந்த கதை பிடித்திருந்தால், பெண்கள் இந்த Email ID prvntssb@gmail.com மூலம் என்னை நட்பு முறையாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!